Download Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs by Lia Bijkerk (auth.) PDF

By Lia Bijkerk (auth.)

Vanuit de overheid moeten alle docenten in het hoger beroepsonderwijs een basiskwalificatie examinering (BKE) halen. Dit boek bevat de theoretische foundation die een hbo-docent nodig heeft om de bewijsstukken voor deze verplichte BKE-certificering te kunnen leveren. De praktische voorbeelden in het boek geven een handreiking bij het maken van verschillende soorten toetsen. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen hbo-docenten bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van toetsen.

De vele instances en assistance zijn afkomstig vanuit de praktijk van verschillende hogescholen.

De BKE richt zich op het doorlopen van de toetscyclus binnen het eigen vak/module. Deze kwalificatie is nodig als een docent optreedt als examinator. Met examinator wordt in het hoger beroepsonderwijs iedere docent bedoeld die eindverantwoordelijk is voor één of meer fasen van de toetscyclus. Deze toetscyclus bestaat uit 7 fasen. De examinator ontwerpt en construeert een toets (fase 1 t/m 3), neemt deze af en beoordeelt (fase 4), analyseert en registreert (fase five en 6). Essentieel voor de borging van de kwaliteit van het toetsproces is fase 7: de examinator evalueert het doorlopen van alle fasen en benoemt verbeteracties voor een volgende cyclus.

De BKE is onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Alle hbo-docenten moeten aan de eindtermen van de BDB voldoen en beschikken over de BKE-kwalificatie.

Show description

Read Online or Download Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs PDF

Best nonfiction_13 books

Life Phases, Mobility and Consumption: An Ethnography of Shopping Routes

The very exercises of our lifestyle are to a superb volume the expression of our vulnerability and dependence on highly vast and intricate networks and socio-technical platforms. Following people's routes within the urban, makes obvious the differentially dispensed capacities and potentials for mobility.

A stereotaxic atlas of the squirrel monkey’s brain (Saimiri sciureus)

Pp. v, ninety one; seventy eight complete web page photo-plates of cross-sections in the course of the primate mind. Publisher's unique tan textile, lettered at the backbone and entrance hide, rectangular quarto (12. five x 10. 25 inches). Public future health carrier book No. 933. Signature of primatologist Phyllis Jay Gastrin at the entrance endpaper.

Additional info for Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs

Example text

De ‘kleine’ vakken worden dan structureel niet bestudeerd. Voorbeeld Een hbo-docent volgde een workshop over ‘Brein en leren’. Hierbij ging het onder andere over het aanbrengen van focus bij de studenten omdat deze door hun puberbrein daar nog niet goed toe in staat zijn. Hij gaf zijn mededeelnemers een advies: ‘Weet je wat werkt? Je roept bij elke sheet die je laat zien dat het tentamenstof is. ’ De trainer van de workshop gaf aan dat het voor sommige studenten zeker fijn is om te horen wat hoofd- en bijzaken zijn, maar dat deze aanwijzingen dan ook wel een realistisch beeld van de toets moet geven.

55 Mondelinge toets: 55mondeling examen: individueel of in een groep; 55(poster-)presentatie; 55betoog of debat; 55casustoets; 55 Vaardigheidstoets: 55skillslab, practicum; 55rollenspel (met acteurs); 55simulatie/simulatiespel; 55assessment; 55praktijkbeoordeling tijdens stage of afstuderen; 55aan de hand van video-opname en analyse/bespreking van de beelden; 55presentatie van toneel, dans of muziek. 55 Digitale toets: 55digitaal tentamen inclusief film of geluidsfragmenten; 55schrijven van een blog of wiki; 55maken van een inhoudelijke film of animatie; 55maken van een website of digitaal tijdschrift.

Met behulp van een tabel geef je aan hoe de vragen of opdrachten gekoppeld zijn aan de competenties, doelen of onderwerpen.  8) en hoeveel punten ermee behaald kunnen worden. Aan de hand van de te behalen punten kun je een voorstel doen voor het bepalen van het eindcijfer. 2 zie je een voorbeeld van een toetsmatrijs met 10 vragen verdeeld over 2 competenties en gekoppeld aan 5 leerdoelen. Het startpunt voor een toets zijn de kennis, vaardigheden en houdingen die behoren bij een competentie. Deze competenties zijn vaak uitgewerkt in de beschrijving van de Body of Knowledge and Skills (BoKS).

Download PDF sample

Rated 4.98 of 5 – based on 38 votes